FRIS Risk Management


Optimization, financial engineering, stochastics


— For English, scroll down —

Kernwoorden: optimalisatie, data analytics, programmeren, R, Phython

Heb jij affiniteit met het optimaliseren van vraagstukken gebruik makend van data analysis & data science, dan kan je bij FRIS aan de slag om je kennis en kunde in de praktijk toe te passen.
FRIS is begin 2016 opgericht door Harm Mulder en Jeroen Koppenens. Beiden zijn van huis uit econometristen/actuarissen en hebben geruime periode in de consultancy gewerkt. Met een achtergrond in de actuariële dienstverlening en risicomanagement is FRIS van mening dat dergelijke technieken toepasbaar zijn zowel binnen als buiten de financiële sector.
FRIS kent qua werk focus een tweesporenbeleid. Enerzijds richten we ons op de financiële markt, in het bijzonder verzekeringsmaatschappijen. Hiermee blijven we bestaande klanten en daar waar mogelijke nieuwe klanten bedienen. Op deze wijze blijven we op de hoogte van de nieuwste technieken.
Anderzijds zijn we ons aan het ontplooien buiten de financiële sector. Gebruik makend van de statistische technieken uit de financiële wereld aangevuld met geavanceerde data-analyse en data-science technieken ondersteunen wij klanten met optimalisatie vraagstukken. Momenteel voeren we een data optimalisatie opdracht uit bij een van de grootste corporates (buiten de financiële sector) in Nederland. Bij het toepassen van ingewikkelde technieken is de vertaalslag van theorie naar praktijk essentieel voor succes.
We willen graag met je in gesprek om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Hierbij staan we open voor: werkstudenten, scriptie/stage en/of nieuwe baan. We willen de komende jaren groeien naar een bedrijf van 15-30 consultants.
Tot binnenkort!


Key words: optimization, data analytics, programming, R, Phython

If you have an affinity with the optimization of issues using data analysis & data science, then you can start working at FRIS to apply your knowledge and skills in practice.
FRIS was founded in early 2016 by Harm Mulder and Jeroen Koppenens. Both are from econometrists / actuaries and have worked in consultancy for a considerable period. With a background in actuarial services and risk management, FRIS believes that such techniques can be applied both within and outside the financial sector.
FRIS has a two-track policy in terms of work focus. On the one hand, we focus on the financial market, in particular insurance companies. This way we continue to serve existing customers and where possible new customers. In this way we remain informed of the latest techniques.
On the other hand, we are developing outside the financial sector. Using statistical techniques from the financial world, supplemented with advanced data analysis and data-science techniques, we support clients with optimization issues. We are currently conducting a data optimization assignment at one of the largest corporates (outside the financial sector) in the Netherlands. When applying complex techniques, the translation from theory to practice is essential for success.
We would like to talk to you about what the possibilities are. We are open to: working students, thesis / internship and / or new job. We want to grow to a company of 15-30 consultants in the coming years.
See you soon!

Go back to the MCOD homepage

Login

Login with your CH account or TU Delft NetID.

Login with CH Connect

Having trouble logging in? Click here