ChipSoft

[ENGLISH BELOW]

Zorgprofessionals ondersteunen met de beste zorg-ICT. Dat is wat wij bij ChipSoft doen. Onze software zorgt ervoor dat iedereen in de zorg zich volledig kan richten op zijn belangrijkste taak. Met gebruiksvriendelijke oplossing, HiX en Zorgplatform, ondersteunen we zorgprofessionals bij elk denkbaar werkproces in de zorgketen. En die oplossingen perfectioneren en vernieuwen we iedere dag.

Een arts die een patiënt met COVID19 monitort op de IC? Die gebruikt HiX. Een verpleegkundige die patiëntinformatie inkijkt en meetwaarden registreert? HiX. Een capaciteitsmanager die de werkdruk voor verpleegkundigen wil verminderen? HiX. Patiënten die hun uitslagen willen inzien? HiX. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. HiX is het elektronisch patiëntendossier (EPD) dat met zorgprofessionals en patiënten meedenkt en tegelijkertijd zorgt voor een waterdichte financiële afhandeling van alle patiëntbehandelingen. Bovendien creëert HiX een glashelder prestatie-overzicht voor managers en bestuurders.

Met Zorgplatform bieden we een dienst die artsen in staat stelt om op te vragen bij welke andere zorgorganisaties gegevens over hun patiënten beschikbaar zijn. Met toestemming van de patiënt kan de arts vervolgens die gegevens overhalen naar zijn eigen EPD. Ook zorgt Zorgplatform voor optimale communicatie tussen gezondheidsapps voor patiënten, persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) en het EPD.

HiX en Zorgplatform ondersteunen de zorg van nu én van de toekomst. Daarin krijgt de patiënt steeds meer regie, werken alle typen zorginstellingen en patiënten steeds vaker samen en worden thema’s als data analyse en Artificial Intelligence steeds belangrijker. En daar kun jíj aan meewerken.

ChipSoft als bedrijf

De schouders eronder zetten en de beste zorgsoftware ontwikkelen. Met die spirit startten Hans en Gerrit Mulder in 1986 ChipSoft. Die no-nonsense mentaliteit is jaren later nog steeds de spil van ons bedrijf. Meer dan ooit zelfs, want de Mulders werken inmiddels met honderden ‘Chippies’ samen aan betere zorg.

Al deze talenten en ervaren routiniers krijgen de ruimte om zichzelf via cursussen en opleidingen door te ontwikkelen. En om eigen ideeën uit te werken. Die vrijheid geldt óók voor activiteiten met collega’s. Heb je een leuk idee voor een teamuitje of een evenement? Kom maar op! Want zo hard als er wordt gewerkt, zo hard wordt er ook gelachen.

Wat is typisch ChipSoft? Medisch specialisten de fijne kneepjes van onze software bijbrengen. Een oplossing ontwikkelen die de patiëntlogistiek in alle ziekenhuizen met HiX optimaliseert. Maar ook: samen lunchen en spelen met de hond van de directeur. Alles met een gezamenlijk doel: samen, in een goede sfeer, zorgen voor betere zorg. Met ICT-oplossingen waar patiënten, artsen en verpleegkundigen écht iets aan hebben. Doe je mee?

 

English version

ChipSoft’s main activity consists of supporting healthcare professionals with the finest healthcare ICT. Our software ensures that everyone in the healthcare sector can fully focus on their most important tasks. With our user-friendly solutions HiX and Zorgplatform, we support healthcare professionals in any imaginable work process within the healthcare system. Moreover, we are improving and innovating these solutions every day.

A doctor who monitors a patient with COVID-19 at the ICU? He uses HiX. A nurse who consults patient data and logs measured values? She uses HiX as well. A capacity manager who wants to reduce the nurses’ workload? Also HiX. Patients who want to access their results? HiX. And so on and so forth. HiX is an electronic health record (EHR) that supports healthcare professionals and patients, and at the same time guarantees a seamless financial processing of all patient treatments. In addition, HiX provides managers and directors with a crystal-clear performance overview.

With Zorgplatform we offer a service that enables doctors to check whether other healthcare organisations possess data about their patients. With the patient’s permission, the doctor can import these data into his own EHR. Zorgplatform also ensures optimal communication between patient health apps, personal health environments (PHE) and the EHR.

HiX and Zorgplatform support today’s healthcare and that of tomorrow. This includes patient empowerment, cooperation between all types of healthcare institutions and patients, and the increasing importance of topics such as data analysis and Artificial Intelligence. And you can contribute to that!

ChipSoft as a company

 When Hans and Gerrit Mulder founded ChipSoft in 1986, they were motivated by a spirit of hard work and developing the best healthcare software. Years later, this no-nonsense mentality still lies at the heart of our company. Even more than ever, because today the Mulder family works together with hundreds of ‘Chippies’ to improve healthcare.

All these talented and experienced employees are given the opportunity to develop themselves through educational courses and training. Furthermore, they are given the freedom to elaborate their own ideas and to organise activities with colleagues as well. Do you have a fun idea for a team outing or an event? Bring it on! Because, as hard as we work, we also laugh.

What defines ChipSoft? To teach medical experts the intricacies of our software, as well as developing a solution that optimises patient logistics in all hospitals using HiX. But also: having lunch together and playing with the CEO’s dog. All with a common goal in mind: to provide better care and to create ICT solutions that really help patients, doctors and nurses. All while working together in a great atmosphere. Would you like to join us?